ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea transmiterii unor imobile (terenuri) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Statului Român

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.11.885/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza Notelor Ministerului Afacerilor Interne nr.11.096/2023 privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Neamț, județul Neamț, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Neamț în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț (UM0274), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Bicaz, aprobată de Guvernul României în ședința acestuia din data de 20 aprilie 2023, respectiv nr.12.365/2023 privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Neamț, județul Neamț, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Neamț în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț (UM 0274), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din comuna Dragomirești, localitatea Vad, aprobată de Guvernul României în ședința acestuia din data de 10 mai 2023;

Văzând raportul de specialitate nr.11.885/2023 al Direcției de management, adresele nr.20/12.850/2023 și nr.20/16.353/2023 ale Secretariatului General al Guvernului, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit. „h”, art.293 alin.(1) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se constată încetarea uzului/interesului public județean a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă transmiterea bunului prevăzut la nr.crt.1 din anexă, din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului, sub condiția ca bunul să fie utilizat exclusiv în scopul construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Bicaz a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Art.3: Se aprobă transmiterea bunului prevăzut la nr.crt.2 din anexă, din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului, sub condiția ca bunul să fie utilizat exclusiv în scopul construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din comuna Dragomirești, localitatea Vad, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 114 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                           Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 114.PDF