ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea

Complexului Muzeal Național Neamț

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13 alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.9.456/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.644 și nr.658/2023 ale Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.9.456/2023 al Direcției de management şi nr.14.229/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.1/2023 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Național Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Complexul Muzeal Național Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 123 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                              Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri 12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 123.PDF