ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu U.A.T. Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.15.299/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.299/2023 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și, respectiv, nr.15.808/2023 al Direcției generale buget finanțe, Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.152/2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. ”e”, alin. (7) lit. ”a” și ”c”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1: Se aprobă modificarea art.2 alin.(2) din acordul de colaborare – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu U.A.T. Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

 

„(2) Beneficiarii, denumirea proiectelor şi valoarea estimativă a proiectelor ce compun traseul prioritizat, menţionat la alin. (1) al prezentului articol sunt detaliate în cadrul tabelului următor:

 

Beneficiar

Proiect

 

Valoare totală

 

JUDEŢUL NEAMŢ

”Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău”

 

   

    188.463.094,61 lei

 

 

JUDEŢUL BACĂU

 

”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 3: Neamţ-Bacău, DJ 207D (limita judeţ Neamţ- Traian -DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limita judeţ Vrancea-Podu Turcului-Izvoru Berheciului, km 25+000 -83+368) si DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)”

 

 

 239.833.182,39 lei

 

       

      Art.2: Se aprobă modelul actului adițional aferent modificării prevăzute la art.1, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 132 din 16.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 132.PDF