ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind implementarea de către Județul Neamț a proiectului „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI)

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.16.106/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.16.106/2023 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.16.310/2023 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Județul Neamț a proiectului de interes județean „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI), proiect depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, Componenta C15: Educație, în vederea dotării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț și a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes public județean „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI), în sumă de 4.656.231,55 lei (inclusiv TVA), din care 3.912.799,63 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 743.431,92 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Art.3: Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile care pot interveni în implementarea proiectului „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI), cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din fondurile alocate prin PNRR.

Art.4: (1) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze documentele necesare contractării și implementării proiectului „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI).

(2) Se împuternicește managerul de proiect, desemnat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele necesare pentru implementarea proiectului.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 133 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                      Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0