ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind încetarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență

Piatra-Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.15.254/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.254/2023 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încetarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

                                                    

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 135 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                    Voturi „pentru” 18

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                          Abțineri 3

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 8