ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.378/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Examinând referatul de aprobare nr.16.576/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza Notei nr.462940/2023 a Ministerului Finanțelor- Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare și a adresei nr.C-1/2023 a Secretariatului de Stat pentru Culte;

Văzând raportul de specialitate nr.16.576/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, adresele nr.27/2023 a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, respectiv nr.41/2023 a Episcopiei Romano-Catolice Iași, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Neamț, pentru care sprijinul sub formă de contribuții se asigură din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, începând cu luna iulie 2023, după cum urmează:

a) 14 posturi pentru Episcopia Romano-Catolică Iași;

b) 39 posturi pentru Arhiepiscopia Iașilor din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

c) 10 posturi pentru Arhiepiscopia Romanului și Bacăului din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

(2) Posturile prevăzute la alin.(1) vor fi finanțate în limita sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinație.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                              

Nr. 139 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                  Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                        Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0