ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale

Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.952/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.248 și nr.312/2023 ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț

Văzând rapoartele de specialitate nr.9.952/2023 al Direcției de management şi, respectiv, nr.13.885/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârile nr.2 și nr.3/2023 ale Consiliului Administrativ al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.110/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                    

Nr. 145 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                    Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 145.PDF