ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri cu privire la proiectul de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.45 și art.46 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.16.825/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.1.761/2023 a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu;

Văzând raportul de specialitate nr.16.825/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale nr.6_I17_PNRR/c2/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit. „a” şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se modifică Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2023 – anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.28/2023 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii la Cap.bugetar 67.02 „Cultură, recreere și religie”, pct.I Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, lit.C Alte cheltuieli de investiții, a pct.2  „Documentații tehnico-economice pentru Extindere, modernizare Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești” cu „Documentații tehnico-economice pentru Lucrări de modernizare la sediul Filialei „Vasile Conta” Mărăței”.

Art.2:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică, Direcţia generală buget finanţe, precum și conducerea Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 149 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                    Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                          Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0