ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

 

Consiliul Judetean Neamt;

Având în vedere prevederile art.35 lit.d) din Legea apărării naţionale a României nr.45/1994, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.47 lit. f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.23 și art.28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.174/2011, ale art.33 din Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu

Examinând referatul de aprobare nr.16.340/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmit în baza adresei nr.1168NT/2023 a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.16.340/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.132/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                              

Nr. 151 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                  Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                        Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0