ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aderarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” Neamț

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 alin.(1) și art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.94/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat;

Examinând referatul de aprobare nr.17.337/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.4.211/2023 a primarului Comunei Gârcina;

Văzând rapoartele de specialitate nr.17.337/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, și nr.17.402/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89, art.90, art.173 alin.(1) lit.„b”, „d” și „e”, alin.(7) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă aderarea Județului Neamț la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” Neamț.

Art.2: Se însușește Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” Neamț, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

 (2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 153 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                 Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 153.PDF