ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.4 alin.(1), alin.(3)-(4), alin.(8) și alin.(9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.18112/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza ofertei de vânzare a proprietarului SC IMO CONS COMPANY SRL Roman, prin mandatar Prisecaru Constantin;

Văzând raportul de specialitate nr. 18112/2023 al Direcției de Management, adresa nr.1509/2023 a Direcției Județene pentru Cultură Neamț cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al statului la achiziționarea unui imobil monument istoric, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Neamţ la cumpărarea imobilului situat în satul Gâdinți, comuna Gâdinți, str. Bisericii nr.2, judeţul Neamţ, CF 50084/UAT Gâdinți, alcătuit din teren (curți – construcții) în suprafață de 17.423 mp și 11 corpuri de clădire (C1-C11), imobil înscris în Lista Monumentelor istorice cu denumirea ”Conacul Bogdan, azi Spital de bolnavi psihic”, având codul unic de identificare  NT-II-m-B-10621.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 159 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0