ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț      

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.I alin.(2) lit.„b” al Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.485/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.31.290/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.19.485/2023 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în domeniul achizițiilor publice și al acordării prestațiilor sociale persoanelor adulte cu dizabilități.

Art.2: Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 169 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                 Voturi „pentru” 23

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                       Abțineri 10

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1