ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13, art.21 alin.(1) și art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.19.455/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.56/2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.19.455/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghindăoani nr.35/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.89 alin.(1)-(2), art.91 alin.(2), precum și ale art. 196 alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea acceptării Comunei Ghindăoani ca membru al acestui organism.

(2) În mod corespunzător, se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 171 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 171.PDF