ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului de interes județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”

 și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.19.818/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 19.818/2023 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.20.128/2023 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, „d” și „e”, alin.(5) lit. „d”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu Spitalul de  Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, la implementarea proiectului de interes județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul II Transformarea digitală, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția I3- Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică I3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

(2) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat ce se va încheia cu Spitalul de  Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, în scopul implementării proiectului de interes județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes public județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, în sumă de 4.410.057,50 lei (inclusiv TVA) din care 3.704.250,00 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 703.807,50 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat și cheltuieli neeligibile în valoare de 2.000,00 lei, contribuția proprie din valoarea eligibilă a proiectului fiind 0,00 lei.

Art.3: (1) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente bugetului propriu necesare pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

(2) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile în valoare de 2.000,00 lei și a altor cheltuieli care pot interveni în implementarea proiectului „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din fondurile alocate prin PNRR, proporțional cu nivelul de implicare în proiect a Județului Neamț.

(3) Se însușește numărul de 655 internări în anul 2022 în cadrul Spitalului de  Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, declarat pe propria răspundere prin adresa nr.3.395/26.07.2023.

Art.4: (1) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze acordul de parteneriat prevăzut la alin.(2) al art.1, cererea de finanțare pentru proiectul „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman”, documentele necesare contractării și implementării proiectului, precum și orice modificare a acordului de parteneriat care nu presupune modificarea cofinanțării sau a valorii totale a bugetului ce îi revine Județului Neamț.

(2) Se împuternicește managerul de proiect, desemnat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele necesare pentru implementarea proiectului.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 178 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 178.PDF