ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.18351/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.24963/2023 și 47413/2023 ale primarului Municipiului Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 18351/2023 al Direcţiei generale buget finanţe şi, respectiv, nr.20.157/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„e”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea realizării unor lucrări de „Înlocuire tâmplărie exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă, montare termosistem exterior” în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare termică Ambulatoriul de specialitate (Policlinică) Roman”.

(2) Se aprobă contribuţia financiară totală a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării investiției prevăzută la alin. (1), în cuantum de 600.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                

Nr. 180 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 180.PDF