ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere

 în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.3813/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării comune nr.800/539/2019 a Colegiului Național „Petru Rareș” Piatra Neamț și a Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3813/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5), lit.”a”, pct.1, alin. (6) lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean, respectiv, participarea echipelor de robotică aparținând Colegiului Național „Petru Rareș” Piatra Neamț și Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț, la faza națională a competiției First Tech Challenge România 2019, ce va avea loc în perioada 22 – 25 martie 2019, la Sala Polivalentă din  București.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului de interes public județean prevăzut la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală Buget Finanțe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 40

Din 27 februarie  2019

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 40.PDF