ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.773/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.686/2021 a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate nr.16.773/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Construire porți intrare Parc Național Ceahlău, județul Neamț ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 142 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 142.PDF