ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.19.161/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.475/2021 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț;

            Văzând rapoartele de specialitate nr. 19.161/2021 al Direcției de management şi, respectiv, nr.19.962/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.6/2021 a Consiliului administrativ al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în 5 zile de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 69/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 180 din 03.09.2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 180.PDF