ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Girov în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.27.218/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.27.218/2021 al Direcției de management, adresa nr.15.569/2021 a primarului Comunei Girov, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se declară ca fiind bun de interes public județean bunul imobil (teren), situat în extravilanul Comunei Girov, punctul Dealul Vulpea, în suprafață de 13.300 mp, NC 56980/UAT Girov, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă solicitarea de transmitere a bunului imobil prevăzut la alin.(1) din domeniul public al Comunei Girov, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, sub condiția ca, până la data de 31.12.2026, lucrările de construire a obiectivului Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamțsă înceapă, în caz contrar urmând ca bunul imobil să revină în domeniul public al Comunei Girov.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 222 din 16 noiembrie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 222.PDF