ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, ale art.1 alin.(2) lit.h) și alin.(4), art.3 alin.(1)-(3), art.6, art.7 și ale art.8 alin.(1) și alin.(3) lit.a), d),  d^¹) și i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și  ale art.16 alin.(1) și (4), art.17 alin.(1) lit. „b”, „c”, „j^¹” și „l”, art.19 lit.„c” și art.23^¹ alin.(1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 29.172/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.29.172/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.                  Anexa nr.1- Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Neamţ se modifică și se completează, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2.                  Anexa nr.2- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Neamţ se modifică și se completează, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3.1. Anexa nr.3- Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se modifică și se completează, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3.2. Perioada de valabilitate a Programului de transport prevăzut la pct.3.1. se prelungește până la finalizarea atribuirii competitive a serviciului public de transport județean, dar nu mai târziu de 30.06.2023;

4.                  Anexa nr.4- Staţiile publice aferente serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se modifică și se completează, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

5.                  Anexa nr.5- Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se modifică și se completează, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE  

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 260 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0