ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7.067/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând rapoartele de specialitate nr. 7.067/2022 al Direcţiei de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.7.556/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„j”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) aferentă proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, cu o valoare estimată de 1.792.037 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.283.294 lei (inclusiv TVA), și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2:Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, în cuantum de 1.824.969,38 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.386.659,02 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării, dată la care se modifică, în mod corespunzător, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.177/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humuleşti”, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                     

Nr. 87 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 87.PDF