ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                              

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.559/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând rapoartele de specialitate nr.9.559/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și, respectiv nr.10.164/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se rectifică devizul general – piesă componentă a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean, urmând ca acest deviz să aibă forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean se rectifică după cum urmează:

1. La art.1 din cuprinsul hotărârii, în loc de „o valoare totală estimată de 10.636.765 lei (inclusiv TVA)”, se va citi „o valoare totală estimată de 10.730.668,70 lei (inclusiv TVA)”.

2. În anexa nr.2- Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției, la pct.a)- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj(C+M), în conformitate cu devizul general anexat, în loc de „10.636.765 lei”, se va citi „10.730.668,70 lei”.

3. În anexa nr.3- Acord de parteneriat, la art.4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, alin.(2)- Responsabilități și angajamente financiare între parteneri, în loc de „Valoarea proiectului = 10.636.765,00 lei inclusiv TVA”, se va citi „Valoarea proiectului = 10.730.668,70 lei inclusiv TVA”.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 102 din 21.04.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 102.PDF