ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.22¹ alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.437/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea Consiliului Local al Comunei Horia, exprimată prin Hotărârile nr.31 și nr.48/2023;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.437/2023 al Direcției de management și, respectiv, nr.13.358/2023 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr.3830/2023 a Primarului comunei Horia, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a”, alin.(5) lit.„l” și „o”, art.349 – 351, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Comuna Horia, pe o perioadă de 2 (doi) ani, în scopul realizării obiectivului de investiții „Construire trotuar – strada Pietrei și strada Luncii (DJ 207C), sat Horia, comuna Horia”, a unor bunuri imobile (terenuri) aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, în suprafață cumulată de 2.021 mp din totalul de 22.357 mp teren aferent imobilului cu NC 53556/UAT Horia (DJ 207C), cu o valoare de inventar de 32.466,47 lei, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1a – nr.1c,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În calitate de administrator al bunurilor prevăzute la art.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea obiectivului de investiții „Construire          trotuar – strada Pietrei și strada Luncii (DJ 207C), sat Horia, comuna Horia”.

Art.3: (1) Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza          predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile autorității beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc, sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 113 din 30.05.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 113.PDF