ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18^1 alin.(2) lit.„d” din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.13.563/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.764/2023 a Direcției Județene de Sport Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.13.563/2023 al Direcţiei generale buget finanţe și nr.13.747/2023 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit.„e”, alin.(5) lit. „f”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană de Sport Neamț, în vederea organizării celei de-a X-a ediții a Concursului de Alergare Montană „Bate Toaca”, faza națională, acțiune ce va avea loc în perioada 10-18 iulie 2023, pe Masivul Ceahlău.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 30.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public județean de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                              

Nr. 116 din 30.05.2023

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                    Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                     Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 116.PDF