ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.118 alin.(1) și (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2022 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei

Examinând referatul de aprobare nr.13.765/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.5330/2023 a Primarului Orașului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate nr.13.765/2023 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(6) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 118 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                             Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 118.PDF