ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.276-277 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.14.882/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.7.633/2023 a Casei de Asigurări de Sănătate Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.14.882/2023 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297, art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, a bunurilor proprietate privată a Județului Neamț având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării și utilizării acestora ca spații pentru depozitare-arhivă.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se transmit în folosință gratuită pe o perioadă determinată de  5 (cinci) ani, începând cu data de 1.07.2023.

(3) Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul în care se va realiza   predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 131 din 16.06.2023

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                           Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 131.PDF