ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.l907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.763/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.16.763/2023 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb” – „ee”, art.139 alin. (1) – (3), art.182 alin.(4), art.173 alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. „f”, art. 228 alin. (3), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții de interes public județean „Stație de Pompieri și SMURD Târgu-Neamț”, cu o valoare estimată de 8.598.175,84 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 6.927.719,57 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.3 și anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.29/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:lSecretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 143 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                         Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                           Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                               Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 143.PDF