ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                          
HOTĂRÂRE
 
privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Neamț
 
    Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.5, alin.(7) și ale anexei nr.10 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale art.1, alin.(1) și art.2, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8 și art.9 din anexa nr.I, capitolul III „Culte”, lit.„E”-„ Reglementări specifice personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii”, Secțiunea a 3-a-„Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute” din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.201/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr.201/2018 al Direcţiei generale buget finanţe,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă repartizarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România din județul Neamț, valabil pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
                                                                          
 
       CONTRASEMNEAZĂ:
                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                          Daniela SOROCEANU
 
Piatra Neamț
Nr. 1
Din 09 ianuarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 1.PDF