ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                         
HOTĂRÂRE
 
privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
 
  Consiliul Judeţean Neamţ;
             Având în vedere dispoziţiile art. 14 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Examinând expunerea de motive nr. 928/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 928/2018 al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.580/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.1607/2018;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se reorganizează Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în următoarea componență:
        Daniela Soroceanu – secretarul județului;
        Cristina Păvăluță – director general;
        Marlena Panduru – director general adjunct;
        Mirela Negruș – director general adjunct;
        Vasile Panțîru – șef centru – Complex de servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț;
        Dumitru Dorin Tabacariu – șef centru – Complex de servicii ”Romanița” Roman;
        Cristina Ionela Cristea – director – Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman;
        Nicoleta Bîrnat – director – Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni;
        Bogdan Bosovici – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;
        Nicoleta Buzenschi – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;
        Luminița Jora – reprezentantul Consiliului Județean Neamț.
 

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.155/2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 
 
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ:
                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                        Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 10
Din 23 ianuarie 2018