ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea unor hotărâri referitoare la unele bunuri proprietatea Județului Neamț aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9217/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9217/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.199/2016 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării pozițiilor nr. 1673, 1674 și 1675.

Art.2: Se aprobă rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 213/2016 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă rectificarea art.1, alin.(1) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.63/2018 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Județului Neamț aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, urmând ca, în loc de „21.632.385,30 lei (inclusiv T.V.A.)” să se citească „22.777.458,30 lei (inclusiv T.V.A.)”.

Art.4: Se aprobă rectificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 63/2018 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Județului Neamț aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă rectificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 63/2018 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Județului Neamț aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă rectificarea capitolului A9 cuprins în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă rectificarea capitolului B7 cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acestea să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Direcția de management și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 102

Din 30 mai 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 102.PDF