ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.107, alin.(1) și art.111 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

 Examinând expunerea de motive nr.8534/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.10.738 și nr. 14.760/2018 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8534/2018 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârile nr.1 și nr.2/2018 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, avizul nr.20281/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, avizul consultativ nr.17/2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr.1, nr.1.1 -1.18 şi nr.2.1-2.18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iunie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător:

a. Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.293/2017 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare;

b. anexele nr.1a,1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, și 6b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cu aceeași dată, se modifică, în mod corespunzător, art.2-7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 105

Din 30 mai 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 105.PDF