ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) și art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 Examinând expunerea de motive nr.9042/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 960/2018 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr.9042/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, nota de fundamentare nr.959/2018 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț, Hotărârea nr.7/2018 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ– anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, după cum urmează:

a.                  Postul de actor*, studii superioare, grad profesional I, din cadrul Compartimentului artistic, poziția nr.30 în statul de funcții, se transformă în actor*, studii superioare, grad profesional IA;

b.                  Postul de secretar (platou), studii superioare, grad profesional II, din cadrul Serviciului tehnic, poziția nr.42 în statul de funcții, se transformă în secretar (platou), studii superioare, grad profesional I;

c.                  Postul de operator (imagine, sunet), studii superioare, grad profesional I, din cadrul Serviciului tehnic, poziția nr.44 în statul de funcții, se transformă în operator (imagine, sunet), studii superioare, grad profesional IA.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

  Piatra Neamț

  Nr. 106

  Din 30 mai 2018