ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.10.218/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.934/2018 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.10.218/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.1/2018 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 312/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, după cum urmează:

a.       Postul de inginer de sistem, studii superioare, grad profesional I, din cadrul Compartimentului informatizare, digitizare și dezvoltare I.T. al Serviciului informatizare, imagine, multi-media- carte străină și completarea colecțiilor, poziția nr.4 în statul de funcții, se transformă în post de inginer de sistem, studii superioare, grad profesional IA;

b.      Postul de bibliotecar, studii medii, treapta profesională I, din cadrul Secției de carte pentru copii și ludotecă „Ion Creangă”- Serviciul relații cu publicul, informare bibliografică și comunitară, poziția nr.33 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 107

Din 30 mai 2018