ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Implementarea managementului calității – administrație durabilă ” (IMCAD) și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9885/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9885/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (1) lit. „b”, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Implementarea managementului calității – administrație durabilă ” (IMCAD), în valoare totală de 622.770,00  lei și o durată de implementare de 16 luni.

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în sumă totală de 12.455,54 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Implementarea managementului calității – administrație durabilă ” (IMCAD).  

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană, Direcția de management și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 109

Din 30 mai 2018