ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                   
 HOTĂRÂRE       
 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.123/2014 privind aprobarea remuneraţiei administratorului special al Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A.
 
  Consiliul Judeţean Neamţ;
    Având în vedere prevederile art.18, alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.343 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, ale art.138 și 156 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 din Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 Examinând expunerea de motive nr. 1213/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3028/2017 a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A.;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 1213/2018 al Direcției de Management, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/2017 a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (2) lit. ”d” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.I: Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.123/2014 privind aprobarea remuneraţiei administratorului special al Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A., acesta urmând a avea conținutul:
Art.2: (1) Se aprobă indemnizaţia lunară brută cuvenită administratorului special al Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A., respectiv domnul Gheorghe Turtică-Ţuglea, în cuantum de 8.950lei/lună..
Art.II: Se aprobă modificarea art.V, pct.V.1, alin.(1), lit.„a” din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.123/2014 privind aprobarea remuneraţiei administratorului special al Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A., acesta urmând a avea conținutul:
(a) Să primească o remunerație, constând într-o indemnizație lunară brută în sumă de 8.950lei, care se asigură din fondurile Consiliului Județean Neamț, respectiv bugetul Județului Neamț. Indemnizația lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract;”.
Art.III: Se împuterniceşte domnul Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze actul adițional la contractul de mandat nr.10.759/2014.
Art.IV: Direcția de Management și Direcţia Generală Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate, precum şi Societatea Comercială DRUPO NEAMŢ S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va asigura redactarea și semnarea actului adițional corespunzător.
Art.V: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
   Ionel ARSENE 
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                                               Daniela SOROCEANU
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 11
Din 23 ianuarie 2018