ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9617/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 379/2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9617/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin.(1) și (2), 91 alin. (1) lit. „b”, alin (5), lit.„a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, în valoare totală de 999,63 mii lei și o durată de implementare de 16 luni.

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în sumă totală de 3,33 mii lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”.                                                                                             

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 110

Din 30 mai 2018