ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării unui eveniment de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.10.340/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.340/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.7478/2018 a primarului Orașului Tîrgu Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct. 1, 4 și 10, alin. (6), lit.„a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă organizarea de către Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, a evenimentului „Zilele Cetății Neamț”- ediția a XVIII-a, manifestare de interes judeţean care se va desfăşura în orașul Tîrgu-Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 29 iunie-1 iulie 2018, în asociere cu Orașul Tîrgu-Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Tîrgu-Neamț.

(2) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Județului Neamț în vederea realizării evenimentului de la alin. (1), la care se adaugă contribuția Complexului Muzeal Județean Neamț în sumă de 39.100 lei, precum și cea a Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, în sumă de 20.000 lei.

 (3) Se aprobă modelul acordului de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 47/2018 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2018.

Art.3: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, precum și Complexul Muzeal Județean Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 117

Din 30 mai 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 117.PDF