ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Înlocuire și schimbare amplasament echipamente și centrale termice” la Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10164/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.10164/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Înlocuire și schimbare amplasament echipamente și centrale termice” la Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, în valoare totală de 568.272,31 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 170.170,11 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 118

Din 30 mai 2018