ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                               
HOTĂRÂRE
 
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.6, alin.(3), lit.„b” din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, precum și ale art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.553/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 790/2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr.553/2018 al Direcţiei generale buget finanţe și Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.2: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2018, precum și estimările pe anii 2019-2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală- estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamț
Nr. 12
Din 23 ianuarie 2018
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 12.PDF