ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art. 181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.473/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.14.588/2018 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

 Văzând raportul de specialitate nr.10.473/2018 al Direcţiei de management, Decizia nr.395/2018 a managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Adriana Elena Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Cristina Mititelu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            – Dan-Vasile Constantin – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

             – Constantin Oprea – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț;

 Observator: – Ionuț Bogdan Nistor– liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

 Secretar: Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

  Art.2: Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

  Președinte:– Veronica Vasiliu – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

  Membri: – Carmen-Mihaela Vararu– reprezentant al Consiliului Județean  Neamț;

               Andrei-Octavian Tărantuș-Bărbuleț  – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

               – Veronica Carnaru – reprezentant al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

                – Maria Mâță – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț;

   Observator:  – Niculina Mihaela Bălan, reprezentantul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

   Secretar: Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 120

Din 30 mai 2018