ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unui imobil aflat în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

              Examinând expunerea de motive nr.10.529/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.7/2018 a Protopopiatului Piatra Neamț;

              Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.529/2018 al Direcției de management, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”b” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă realizarea operațiunilor de cadastru și de publicitate imobiliară privind un teren proprietate publică a Județului Neamț, în scopul dezmembrării acestuia  în 2 loturi de teren, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor necesare și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actul notarial aferent operațiunilor prevăzute la art.1.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 121

Din 30 mai 2018

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 121.PDF