ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.10131/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.10131/2018 al Direcției juridice și relații internaționale, raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum și rezultatele votului secret pentru alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, consemnat în procesul verbal nr. 10705/2018 al Comisiei de validare a consiliului județean;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (2), lit. „a” și ale art. 101, alin.(1) și (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț domnul Adrian DIACONU.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 122

Din 30 mai 2018