ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.22/2018

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.693 și art.694 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.608/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.608/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.20.092/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.22/2018 privind solicitarea constituirii în favoarea Județului Neamț a unui drept de superficie asupra unui teren proprietatea Parohiei Sf. Voievozi Săvinești, urmând ca acesta să aibă conținutul:

Art.1: Se aprobă solicitarea constituirii în favoarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, a unui drept de superficie asupra unui bun imobil – teren, în suprafață de 1.018 mp, situat în satul Săvinesți, str.Bistriței, comuna Săvinești, proprietate a Parohiei Sf Voievozi, Săvinești II, Protopopiatul Roznov, pe o perioadă de 15 ani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unei case de tip familial.”

Art.II: Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.22/2018 privind solicitarea constituirii în favoarea Județului Neamț a unui drept de superficie asupra unui teren proprietatea Parohiei Sf. Voievozi Săvinești se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 123

Din 21 iunie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 123.PDF