ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului

Județean Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.107, alin.(2) lit.„b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr.11.764/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

           Văzând raportul de specialitate comun nr.11.764/2018 al Direcției Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.104/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în sensul transformării funcției publice de execuție vacantă de inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului bază de date al Direcției juridice și relații internaționale, poz.45 în statul de funcții în funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2018, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 125

Din 21 iunie 2018