ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 150/2016- anexa nr. 3, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.834/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr. 1.200, 1.210 și 1.212/2018 ale Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.834/2018 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr. 6/2018 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.251/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2018, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 126

Din 21 iunie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 126.PDF