ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui autoturism către Centrul Militar Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.76 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.6536/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.A-1098/2018 a Centrului Militar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6536/2018 al Direcţiei generale buget finanţe și al  Direcției achiziții și logistică, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 și art. 124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Centrul Militar Județean Neamț, a autoturismului Volkswagen, model Passat, aparținând domeniului privat al Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Centrul Militar Județean Neamț, vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 130

Din 21 iunie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 130.PDF