ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 25 lit. ”a” și ”c” din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.874, alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11.989/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.3.829.580/2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.989/2018 al  Direcției achiziții și logistică și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct. 8, art. 97 și art. 124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a bunurilor aparținând domeniului privat al Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 131

Din 21 iunie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 131.PDF