ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru luarea unor măsuri privind unele bunuri proprietatea Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867, alin.(1), art.868, alin.(1) și art. 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.055/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.055/2018 al Direcției de management, al Direcției generale buget, finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea nr. 63/2018 a Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Hotărârea nr. 22/2018 a Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, acordurile de principiu ale medicilor Mihaela Gelbert și respectiv Maria Motaș, Raportul de evaluare nr.202/2018 întocmit de către Societatea Comercială Eval Consulting S.R.L., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț asupra bunurilor proprietate publică a Județului Neamț,  având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute la art. 1 din domeniul public în domeniul privat al Județului Neamț.

Art.3: (1) Se aprobă schimbul între spațiul proprietatea Județului Neamț și spațiul proprietatea privată a doamnei dr. Mihaela Gelbert, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 2.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă schimbul între spațiul proprietatea Județului Neamț și spațiul proprietatea privată a doamnei dr. Maria Motaș, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 2.II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă suportarea din bugetul județului Neamț a plății cheltuielilor notariale și de publicitate imobiliară aferente actelor de schimb, precum și a diferențelor de valoare corespunzătoare spațiilor care fac obiectul schimbului, respectiv 2.467 lei pentru cabinetul medical aparținând doamnei dr. Mihaela Gelbert, și 5.482 lei pentru cabinetul medical aparținând doamnei dr. Maria Motaș.

(4) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de schimb.

Art.4: Direcția de management, Direcția generală buget finanțe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția juridică și relații internaționale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 132

Din 21 iunie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 132.PDF