ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.324/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.324/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de apă potabilă pentru casă de tip familial P+E, str. Nufărului, nr. 2, Piatra-Neamț”, în valoare totală de 4.898,31 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 3.305,16 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de canalizare pentru casă de tip familial P+E, str. Nufărului, nr. 2, Piatra-Neamț”, în valoare totală de 6.842,84 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 5.066,56 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de energie electrică pentru casă de tip familial P+E, str. Nufărului, nr. 2, Piatra-Neamț”, în valoare totală de 5.043,83 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 3.537,93 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Amenajare spațiu pentru instalare echipament de imagistică prin rezonanță magnetică” la Spitalul Județean de Urgență Piatra- Neamț, în valoare totală de 467.342,12 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 343.277,55 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 4 luni, conform anexei nr. 4  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

  

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 133

Din 21 iunie 2018