ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența

Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 64, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.045/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.5/148/2018 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.045/2018  al Direcției de management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 226/2017 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.            funcția publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului juridic, contencios, achiziții publice, poz. nr.14 în statul de funcții, se transformă în funcție publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior;

b.            funcția publică de inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului stare civilă al Biroului stare civilă, poz. nr.31 în statul de funcții, se transformă în funcție publică de inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional superior.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iulie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ și conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 134

Din 21 iunie 2018